Sản lượng ngô thế giới dự kiến sẽ giảm do sản lượng ngô ở Mỹ giảm và xuất khẩu của Brazil, Achentina và Ukraine dự kiến sẽ giảm. Dự báo sản lượng đậu tương vụ mới tăng, thương mại quốc tế và tồn kho tăng.

Ngô

Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2024/25 dự kiến đạt khoảng 1219,9 triệu tấn, giảm 0,7% so với ước tính mới nhất của niên vụ 2023/24 là 1228,1 triệu tấn.

Sản lượng ngô của Mỹ được dự báo sẽ đạt 377,5 triệu tấn, giảm 3,1% so với niên vụ trước (389,7 triệu tấn). Sản lượng ngô Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 1,1%, đạt 292 triệu tấn. Liên minh Châu Âu dự đoán tăng trưởng 6,2% với 64,8 triệu tấn trong khi Ukraine, với 27 triệu tấn, sẽ giảm 12,9% so với mức 31 triệu tấn trong mùa trước.

Đối với Brazil, sản lượng được dự báo đạt 127 triệu tấn, tăng 4,1% so với niên vụ 2023/24 (122 triệu tấn), trong khi sản lượng của Achentina dự kiến đạt 51 triệu tấn, giảm 3,8% so với niên vụ trước.

Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ giảm 3,2%, từ 197,4 triệu tấn xuống 191,1 triệu tấn trong mùa vụ mới này.

Mỹ sẽ dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với 55,9 triệu tấn, tăng 2,3% so với mùa trước, tiếp theo là Brazil, Achentina và Ukraine với 49 triệu tấn, 36 triệu tấn và 24 triệu tấn, tổng lượng sẽ giảm lần lượt 2%, 5,3% và 7,7%.

Nhu cầu ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 23 triệu tấn cho mùa vụ mới này, trong khi Liên minh châu Âu sẽ nhập khẩu 18 triệu tấn, giảm 14,3% so với mùa vụ 2023/24 (21 triệu tấn).

Tồn kho cuối kỳ sẽ giảm 0,3% trên toàn cầu, xuống còn 312,3 triệu tấn. Tồn kho tại Mỹ sẽ tăng 4%, trong khi ở Brazil và Ukraine sẽ giảm lần lượt 26% và 49,1%.

Đậu tương

Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2024/25 sẽ tăng 6,4% so với niên vụ trước, từ 396,9 triệu tấn lên 422,3 triệu tấn.

Ước tính sản lượng đậu tương ở Brazil đạt 169 triệu tấn, tăng 9,7%, Achentina ước tính tăng 2%, đạt 51 triệu tấn.

Paraguay sẽ tăng sản lượng thêm 1,9% so với niên vụ 2023/24 (10,5 triệu tấn), đạt 10,7 triệu tấn.

Sản lượng đậu tương ở Mỹ ước đạt 121,1 triệu tấn, tăng 6,9% so với vụ trước (113,3 triệu tấn).

Hoạt động xuất khẩu sẽ được dẫn đầu bởi Brazil với 105 triệu tấn, tăng 2,9% so với niên vụ 2023/24 (102 triệu tấn), trong khi Mỹ sẽ đạt khối lượng xuất khẩu 49,7 triệu tấn, tăng trưởng 7,4% so với niên vụ trước (46,3 triệu tấn).

Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 5,5 triệu tấn, tăng 19,6% so với niên vụ trước (4,6 triệu tấn).

Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 109 triệu tấn, tăng 3,8% so với mùa trước (105 triệu tấn).

Dự trữ đậu tương cuối kỳ trên toàn cầu sẽ tăng 15% lên 128,5 triệu tấn, trong đó dự trữ tăng ở Mỹ, Brazil và Achentina.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333